روش های خرید

1ورود یا ساخت نام کاربری جدید.
2مرور سفارشات.
3پرداخت و حمل و نقل رایگان.

در صورت وجود هر گونه مشل لطفا به پشتیبانی اطلاع دهید! باسپاس از همکاری شما!

ساعت کاری

همه روزه از ساعت 8 الی 20
شماره تماس شرکت: 66905153 - 021

ایجاد نام کاربری

*

*

*

*

*

*

بازیابی کلمه عبور!

*

Pricing Tables Designs

Welcome to Kallyas Joomla Template, a wonderful and premium product for multipurpose websites 

The tables are added by using the module shortcode embedding and changing it's color params.

Pricing table - Red Skin

STARTER

$6.99per month

 • 2 Users
 • 2 Workspaces
 • 5 Clients
 • 1GB Storage
 • Max file size 10mb

 • -
 • -

STANDARD

$9.99per month

 • 5 Users
 • 5 Workspaces
 • 10 Clients
 • 2.5GB Storage
 • Max file size 50mb

 • Tech Support
 • -

PROFESSIONAL

$13.99per month

 • 10 Users
 • 10 Workspaces
 • 15 Clients
 • 5GB Storage
 • Max file size 100mb

 • Tech Support
 • High Security

ULTRA

$99.99per month

 • Unlimited Users
 • Unlimited Workspaces
 • 40 Clients
 • 15GB Storage
 • Max file size 200mb

 • Tech Support
 • High Security
 

choose plan
 • Users count
 • Workspaces Count
 • # Clients
 • Storage
 • Max file size
 • -
 • Tech Support
 • High Security

STARTER

$6.99per month

 • 2 Users
 • 2 Workspaces
 • 5 Clients
 • 1GB Storage
 • Max file size 10mb

 • -
 • -

STANDARD

$9.99per month

 • 5 Users
 • 5 Workspaces
 • 10 Clients
 • 2.5GB Storage
 • Max file size 50mb

 • Tech Support
 • -

PROFESSIONAL

$13.99per month

 • 10 Users
 • 10 Workspaces
 • 15 Clients
 • 5GB Storage
 • Max file size 100mb

 • Tech Support
 • High Security

ULTRA

$99.99per month

 • Unlimited Users
 • Unlimited Workspaces
 • 40 Clients
 • 15GB Storage
 • Max file size 200mb

 • Tech Support
 • High Security

Pricing table - Blue Skin with Rounded corners

STARTER

$6.99per month

 • 2 Users
 • 2 Workspaces
 • 5 Clients
 • 1GB Storage
 • Max file size 10mb

 • -
 • -

STANDARD

$9.99per month

 • 5 Users
 • 5 Workspaces
 • 10 Clients
 • 2.5GB Storage
 • Max file size 50mb

 • Tech Support
 • -

PROFESSIONAL

$13.99per month

 • 10 Users
 • 10 Workspaces
 • 15 Clients
 • 5GB Storage
 • Max file size 100mb

 • Tech Support
 • High Security

ULTRA

$99.99per month

 • Unlimited Users
 • Unlimited Workspaces
 • 40 Clients
 • 15GB Storage
 • Max file size 200mb

 • Tech Support
 • High Security
  

Pricing table - Green Skin

STARTER

$6.99per month

 • 2 Users
 • 2 Workspaces
 • 5 Clients
 • 1GB Storage
 • Max file size 10mb

 • -
 • -

STANDARD

$9.99per month

 • 5 Users
 • 5 Workspaces
 • 10 Clients
 • 2.5GB Storage
 • Max file size 50mb

 • Tech Support
 • -

PROFESSIONAL

$13.99per month

 • 10 Users
 • 10 Workspaces
 • 15 Clients
 • 5GB Storage
 • Max file size 100mb

 • Tech Support
 • High Security

ULTRA

$99.99per month

 • Unlimited Users
 • Unlimited Workspaces
 • 40 Clients
 • 15GB Storage
 • Max file size 200mb

 • Tech Support
 • High Security
 

Pricing table - Turquoise Skin

STARTER

$6.99per month

 • 2 Users
 • 2 Workspaces
 • 5 Clients
 • 1GB Storage
 • Max file size 10mb

 • -
 • -

STANDARD

$9.99per month

 • 5 Users
 • 5 Workspaces
 • 10 Clients
 • 2.5GB Storage
 • Max file size 50mb

 • Tech Support
 • -

PROFESSIONAL

$13.99per month

 • 10 Users
 • 10 Workspaces
 • 15 Clients
 • 5GB Storage
 • Max file size 100mb

 • Tech Support
 • High Security

ULTRA

$99.99per month

 • Unlimited Users
 • Unlimited Workspaces
 • 40 Clients
 • 15GB Storage
 • Max file size 200mb

 • Tech Support
 • High Security
 

Pricing table - Orange Skin

STARTER

$6.99per month

 • 2 Users
 • 2 Workspaces
 • 5 Clients
 • 1GB Storage
 • Max file size 10mb

 • -
 • -

STANDARD

$9.99per month

 • 5 Users
 • 5 Workspaces
 • 10 Clients
 • 2.5GB Storage
 • Max file size 50mb

 • Tech Support
 • -

PROFESSIONAL

$13.99per month

 • 10 Users
 • 10 Workspaces
 • 15 Clients
 • 5GB Storage
 • Max file size 100mb

 • Tech Support
 • High Security

ULTRA

$99.99per month

 • Unlimited Users
 • Unlimited Workspaces
 • 40 Clients
 • 15GB Storage
 • Max file size 200mb

 • Tech Support
 • High Security
 

Pricing table - Purple Skin

STARTER

$6.99per month

 • 2 Users
 • 2 Workspaces
 • 5 Clients
 • 1GB Storage
 • Max file size 10mb

 • -
 • -

STANDARD

$9.99per month

 • 5 Users
 • 5 Workspaces
 • 10 Clients
 • 2.5GB Storage
 • Max file size 50mb

 • Tech Support
 • -

PROFESSIONAL

$13.99per month

 • 10 Users
 • 10 Workspaces
 • 15 Clients
 • 5GB Storage
 • Max file size 100mb

 • Tech Support
 • High Security

ULTRA

$99.99per month

 • Unlimited Users
 • Unlimited Workspaces
 • 40 Clients
 • 15GB Storage
 • Max file size 200mb

 • Tech Support
 • High Security
 

Pricing table - Yellow Skin

STARTER

$6.99per month

 • 2 Users
 • 2 Workspaces
 • 5 Clients
 • 1GB Storage
 • Max file size 10mb

 • -
 • -

STANDARD

$9.99per month

 • 5 Users
 • 5 Workspaces
 • 10 Clients
 • 2.5GB Storage
 • Max file size 50mb

 • Tech Support
 • -

PROFESSIONAL

$13.99per month

 • 10 Users
 • 10 Workspaces
 • 15 Clients
 • 5GB Storage
 • Max file size 100mb

 • Tech Support
 • High Security

ULTRA

$99.99per month

 • Unlimited Users
 • Unlimited Workspaces
 • 40 Clients
 • 15GB Storage
 • Max file size 200mb

 • Tech Support
 • High Security
 

Pricing table - Green Lemon Skin

STARTER

$6.99per month

 • 2 Users
 • 2 Workspaces
 • 5 Clients
 • 1GB Storage
 • Max file size 10mb

 • -
 • -

STANDARD

$9.99per month

 • 5 Users
 • 5 Workspaces
 • 10 Clients
 • 2.5GB Storage
 • Max file size 50mb

 • Tech Support
 • -

PROFESSIONAL

$13.99per month

 • 10 Users
 • 10 Workspaces
 • 15 Clients
 • 5GB Storage
 • Max file size 100mb

 • Tech Support
 • High Security

ULTRA

$99.99per month

 • Unlimited Users
 • Unlimited Workspaces
 • 40 Clients
 • 15GB Storage
 • Max file size 200mb

 • Tech Support
 • High Security
 

Pricing table - Dark Skin

STARTER

$6.99per month

 • 2 Users
 • 2 Workspaces
 • 5 Clients
 • 1GB Storage
 • Max file size 10mb

 • -
 • -

STANDARD

$9.99per month

 • 5 Users
 • 5 Workspaces
 • 10 Clients
 • 2.5GB Storage
 • Max file size 50mb

 • Tech Support
 • -

PROFESSIONAL

$13.99per month

 • 10 Users
 • 10 Workspaces
 • 15 Clients
 • 5GB Storage
 • Max file size 100mb

 • Tech Support
 • High Security

ULTRA

$99.99per month

 • Unlimited Users
 • Unlimited Workspaces
 • 40 Clients
 • 15GB Storage
 • Max file size 200mb

 • Tech Support
 • High Security
 

Pricing table - Light Skin

STARTER

$6.99per month

 • 2 Users
 • 2 Workspaces
 • 5 Clients
 • 1GB Storage
 • Max file size 10mb

 • -
 • -

STANDARD

$9.99per month

 • 5 Users
 • 5 Workspaces
 • 10 Clients
 • 2.5GB Storage
 • Max file size 50mb

 • Tech Support
 • -

PROFESSIONAL

$13.99per month

 • 10 Users
 • 10 Workspaces
 • 15 Clients
 • 5GB Storage
 • Max file size 100mb

 • Tech Support
 • High Security

ULTRA

$99.99per month

 • Unlimited Users
 • Unlimited Workspaces
 • 40 Clients
 • 15GB Storage
 • Max file size 200mb

 • Tech Support
 • High Security
 

بالا

تنظیمات قالب

نوع سر صفحه:
رنگ چار چوب:
رنگ های پیشنهادی:
چارچوب:
نگارش و گسترش: آریان وب